Provozní řád LC Lanáč Mácháč, případně LC Borný či LC TermitProvozní řád lanového centra v kempu Borný
Provozovatelem a správcem parku vysokých lanových překážek – lanového centra (dále jen LC Borný případně LC Termit) v areálu kempu Borný či Termit, Staré splavy a Doksy je společnost Artaris , s.r.o., IČ: 07108974 Lanové překážky a další aktivity jsou provozovány na základě platné licence akreditovaného kurzu na stavbu a provoz vysokých lanových překážek odpovědné osoby LC Borný.

Překážky jsou sestaveny ve shodě s normou ČSN EN 15567-1 a normou ČSN EN 15567-2 a procházejí každoroční revizí.

Všichni instruktoři LC Borný jsou proškoleni vnitřními směrnicemi pro provoz aktivit na vysokých lanových překážkách. Používaný materiál pro zajištění bezpečnosti účastníků aktivit v LC Borný je certifikován pro provoz lanových aktivit a prochází každoroční revizí.

Pohyb v prostoru lanového centra mimo provozní dobu je ZAKÁZÁN!!! Provozní doba je stanovena provozovatelem a vyvěšena u vchodu. Přístup do areálu je možný pouze po dohodě s provozovatelem. Volný pohyb v prostoru lanového centra bez vyškoleného instruktora a lezení na překážky je přísně zakázáno.

Vstup pod překážky LC Borný v provozní době LC je přísně zakázán a v případě úrazu vzniklého druhé osobě účastníkem na aktivitách vysokých lanových překážek v LC Borný během provozní doby nenese provozovatel LC Borný, ani provozovatel kempu Borný žádnou odpovědnost. Za děti ručí rodiče! V případě zranění druhé osoby při provozování sportovních aktivit na vysokých lanových překážkách v LC Borný je odpovědnost plně na osobě, která uvedenou aktivitu vykonávala.

Na všech aktivitách lanového parku se mohou pohybovat pouze osoby se zaplaceným vstupným do LC, nebo zakoupenou platnou vstupenkou či jinak uhrazeným poplatkem. Zakoupením vstupenky účastník jednoznačně souhlasí s provozním řádem lanového parku a vstupem na první základnu (podestu) LC Borný se návštěvník zavazuje dodržovat bezpečnostní pravidla uvedená v tomto „Provozním řádu LC Borný“.

LC Borný je sportovní zařízení. Vstup a pohyb na překážkách lanového centra Borný je na vlastní nebezpečí návštěvníka a je provozovatelem LC plně zajištěn „ze země na zem“ v případě dodržení veškerých stanovených bezpečnostních pravidel a postupů sebe jištění při pohybu po vysokých lanových překážkách. . Věk návštěvníků LC Borný není omezen, nicméně vstup na vysoké překážky dětem do 5 let věku NEDOPORUČUJEME! Za děti vždy plně odpovídají rodiče a to i v případě jejich doprovodu na vysokých lanových překážkách instruktorem LC Borný. Doprovod instruktora je vždy extra zpoplatněn mimo sazbu základního vstupného.

Je zakázáno vstupovat na překážky bez vstupní instruktáže, bez povolení obsluhy parku a bez příslušné bezpečnostní výbavy. Každý účastník svým vstupem na první základnu – podestu LC Borný stvrzuje své plné proškolení o pohybu a jištění na lanových překážkách a dalších aktivitách LC. Pokud účastník zanedbá postup jištění, je obsluha oprávněna okamžitě ukončit pohyb účastníka na aktivitách bez nároku na vrácení vstupného.

V případě porušení provozního řádu LC Borný (zejména pravidel jištění) jdou veškeré vzniklé důsledky na osobní odpovědnost účastníka. V případě úrazu vzniklého důsledkem porušení provozního řádu či zanedbáním jistících postupů, provozovatel nenese za vzniklý úraz žádnou zodpovědnost.

Provozovatel LC Borný nezajišťuje účastníkům žádné úrazové pojištění.

Provozovatel LC Borný nenese žádnou odpovědnost za osobní věci účastníků. V centru nejsou určena žádná místa pro odkládání osobních věcí. Jízdní kola je možné zanechat v areálu na vlastní nebezpečí (doporučujeme zamknout vlastním zámkem).

V celém areálu vysokých lanových překážek LC Borný je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání jiných omamných látek. Je zakázáno absolvovat jakýkoliv program pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

LC Borný je zasazeno do přirozeného lesního porostu. Při pohybu po překážkách v lanovém centru pamatujte na rizika pohybu v lesním prostředí. Provozovatel nenese odpovědnost za poškození a ušpinění oděvů a obuvi vlivem pohybu v centru (smůla ze stromů, oděrky,…), pro bezpečný pohyb na vysokých lanových překážkách je nutná pevná obuv.

Provozovatel LC Borný dále neodpovídá za podcenění vlastních schopností návštěvníka LC. Provozovatel tímto výslovně upozorňuje, že zvládnutí některých překážek může být pro některé návštěvníky fyzicky velmi náročné. Provozovatel LC proto nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví návštěvníka způsobenou podceněním vlastních schopností, fyzické nebo psychické kondice, nebo zdravotního stavu.

Provozovatel může z důvodu změny podmínek (prudká změna počasí, silný vítr, bouřka,…) přerušit provoz programů na aktivitách a dohodnout se s klienty na náhradním termínu realizace těchto aktivit.

V případě nenadálých okolností je nutné zavolat obsluhu, která zajistí bezpečný sestup účastníka z překážky.

Po zahájení aktivit na vysokých lanových překážkách LC Borný, tj. po výstupu po žebříku na první základnu – podestu LC se nevrací vstupné do LC, ani jakýkoliv jiný již uhrazený poplatek. V případě porušení provozního řádu bude program ihned ukončen bez nároku na vrácení vstupního poplatku.

Návštěvníkům LC Borný není dovoleno v průběhu vykonávání aktivit na vysokých lanových překážkách zejména houpání se na jistících lanech, nebo opouštět trať na jiných, než na vyznačených místech (žebřík, dojezdová lanovka), brát s sebou fotoaparáty, kamery, mobilní telefony a další předměty, které by Vám mohly upadnout a ohrozit tak osoby, nebo majetek osob pohybujících se pod Vámi, jakkoliv bránit průchodu překážek nebo ohrožovat ostatní návštěvníky LC Borný.

Bezpečnostní pravidla přechodu vysokých lanových překážek LC Borný: Vstup na překážkovou dráhu je povolen výhradně po absolvování instruktáže a s povinným bezpečnostním vybavením: sedací úvazek správné velikosti, který byl obsluhou zkontrolován, opatřeny dvěma plochými smycemi délky 100 – 140 cm se dvěma karabinami s automatickým zámkem.

Při vstupu na první základnu je návštěvník povinen se zajistit oběma karabinami na pojistných smycích sedacího úvazku (2ks) k červeně označenému ocelovému pojistnému lanu. Pojistné lano je na všech úsecích označeno červenou označovací páskou dvěma červenými pruhy na začátku i na konci každého úseku pojistného lana. K jinému, než takto označenému ocelovému pojistnému lanu je přísně zakázáno se zajišťovat!

Zde vyčkejte pokynů obsluhy parku k výzvě přejezdu na další základnu LC Borný - podestu č.2. První překážkou pro všechny tři okruhy LC Borný je tzv. “lanovka“. Jezdce lanovky si účastník přitáhne pomocí přitahovací kladky podle instrukcí obsluhy a karabinu na úvazku lanovky si zapne do karabiny umístěné na bederním pásu sedacího úvazku. Obě bezpečnostní karabiny bude mít při jízdě lanovkou připevněny řádným způsobem na bezpečnostním lanu za jezdcem lanovky ve směru jízdy.

Účastník programu v lanovém centru je vždy povinen dbát všech pokynů obsluhy a při jejich nedodržování může být z LC Borný vykázán a to bez návratu zaplaceného poplatku nebo vstupného. Jednu překážku může překonávat vždy pouze jeden účastník. Na základnách může být účastníků více, maximálně však 3 !!!!

Po absolvování překážky se přemístěte na základně na další překážku. Dodržujte přitom bezpodmínečně následující pravidla jištění. Nejprve vždy odjistěte pouze jednu (!) jistící karabinu a ihned ji zajistěte na červeně označené ocelové jistící lano následující překážky. Karabinu zajistěte pojistkou. Následně odepněte druhou karabinu a zahákněte ji obdobně vedle první karabiny. I druhou karabinu zajistěte pojistkou s tím, že zámek karabiny bude vždy orientován na opačnou stranu, než zámek u první karabiny. Tento způsob jištění používejte bez výjimky po celé délce trasy.

Postupně zdolávejte jednotlivé překážky dle okruhu, který máte uhrazen.

Při přechodu překážkové tratě není dovoleno jakkoliv povolovat spony úvazku nebo si jej dokonce svlékat. Kladky pro přejezd používejte výhradně tam, kde jsou připevněny k pojistnému ocelovému lanu k manipulaci s nimi využívejte přitahovacích šňůr (kladek).

Trať si můžete zkrátit na několika místech. Pokud dojdete k názoru, že již nemůžete pokračovat dále v původně vybraném okruhu vysokých lanových překážek LC Borný, zavolejte obsluhu parku a počkejte na instrukce. Rozhodně až do jejího příchodu zůstaňte zajištění! V žádném případě však svévolně trasu neopouštějte, ani neslézejte, nebo neseskakujte z trasy!

Procházejte trasu vždy určeným směrem, pakliže se s obsluhou nedomluvíte jinak.

Náramkové hodinky, prstýnky, šperky a jiné cennosti si sundejte a bezpečně uložte do zapínatelné kapsy. Osobní předměty by Vám mohly bránit v přechodu přes překážky nebo byste si je mohli poškodit.

Pokud máte delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, sepněte je tak aby Vám nebránily při přechodu přes překážky.

V zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních návštěvníků vždy zcela dbejte pokynů obsluhy.  Lanovka: Překážku s „lanovkou“ vždy zdolávejte výhradně za pomocí kladky na pojistném laně a dle následujících pravidel:


Je-li, před Vámi volno, což znamená, že předchozí účastník je již přejištěn na další úsek překážek a nestojí na dojezdové straně podesty, můžete se zajistit na úsek s jezdcem lanovky, který si teprve po zajištění obou bezpečnostních karabin přitáhnete kladečkou před své jistící úvazky a zapnete krátký úvaz kladky s karabinou do středové karabiny bederního pásu Vašeho úvazku. Pak můžete přejet na další základnu - strom stanoveným způsobem, který jste se naučil(a) při vstupní instruktáži. Nezapomeňte před základnou nadzvednout nohy a případnou vyšší rychlost ztlumit nohama.

V případě, že nedojedete až na cílovou základnu nebo se od ní odrazíte zpět, počkejte, až se Váš pohyb po laně zastaví. Potom se otočte zády ke směru jízdy, co nejvíce se zakloňte a oběma rukama před kladkou přeručkujte po modrém laně na dojezdovou základnu. Při ručkování se prosím nedotýkejte pojistného ocelového lana, mohlo by dojít ke zranění.

Na konci přejezdu nejdříve dejte na podestu obě nohy, pak vyhákněte karabinu kladky od karabiny sedacího úvazku a teprve pak se standardním způsobem přejistěte oběma karabinami na další překážku.

Minimální doporučená výška: 130 cm a minimální doporučený věk: 5 let. Děti do 15 let věku mohou lézt pouze v doprovodu dospělé oprávněné osoby, nebo instruktora LC.

Obsluha LC Borný může ze svých zkušeností usoudit, že nejste způsobilí atrakci navštívit, například hraje-li roli alkohol či velice špatná fyzická kondice, tak vám instruktor vstup do lanového parku může zakázat.

  Co si vzít s sebou?


Vhodné je sportovní oblečení a obuv s ohledem na aktuální venkovní teploty. V Lanovém centru je možné se převléknout. Veškeré horolezecké vybavení je v ceně programu.

Pěkné počasí: tričko, šortky, pokrývka hlavy a sluneční brýle.

Chladné počasí: více tenčích vrstev, které se dají během programu odkládat, čepice a rukavice, které Vám umožní manipulaci s horolezeckým lanem.

  
Všem návštěvníkům přejeme příjemný sportovní zážitek nabitý adrenalinem pod korunami statných borovic na samém břehu romantického Máchova jezera.

Šplhněte si u nás!Artaris s.r.o.
Lanové centrum v kempu Borný, Termit
www.lanacmachac.cz
Rychlý kontakt!

  • info@lanacmachac.cz
    (Prosíme, upřednostněte e-mailovou komunikaci)
  • 607 286 139 (po - pá od 12:00 - 15:00)


Otevírací doba LC Borný1.7. - 31.8. 2019
10:00 - 19:00
Nebo na předem domluvený termín! Při nepříznivém počasí sledujte aktuální informace na našem facebooku!